आजचे हरभरा बाजारभाव आज हरभऱ्याला किती बाजारभाव मिळाला पहा लाईव्ह

आजचे हरभरा बाजारभाव

आजचे हरभरा बाजारभाव आज हरभऱ्याला किती बाजारभाव मिळाला पहा लाईव्ह

बाजार समिती : सिंदी सेलु
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 1243 (क्विंटल)
जात : लोकल
कमीत कमी दर : 5100
जास्तीत जास्त दर : 5950
सर्वसाधारण दर : 5850

बाजार समिती : नागपूर
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 889 (क्विंटल)
जात : लोकल
कमीत कमी दर : 5200
जास्तीत जास्त दर : 6200
सर्वसाधारण दर : 6900

 

बाजार समिती : यवतमाळ
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 109 (क्विंटल)
जात : लोकल
कमीत कमी दर : 5885
जास्तीत जास्त दर : 6120
सर्वसाधारण दर : 6002

 

बाजार समिती : अमरावती
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 3063 (क्विंटल)
जात : लोकल
कमीत कमी दर : 5800
जास्तीत जास्त दर : 6200
सर्वसाधारण दर : 6000

 

बाजार समिती : अकोला
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 1446 (क्विंटल)
जात : लोकल
कमीत कमी दर : 5200
जास्तीत जास्त दर : 6275
सर्वसाधारण दर : 6100

 

बाजार समिती : आंबेजोगाई
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 180 (क्विंटल)
जात : लाल
कमीत कमी दर : 5900
जास्तीत जास्त दर : 6020
सर्वसाधारण दर : 5950

बाजार समिती : लातूर
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 7014 (क्विंटल)
जात : लाल
कमीत कमी दर : 5859
जास्तीत जास्त दर : 6136
सर्वसाधारण दर : 6000

 

बाजार समिती : तुळजापूर
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 40 (क्विंटल)
जात : काट्या
कमीत कमी दर : 5800
जास्तीत जास्त दर : 6000
सर्वसाधारण दर : 5900

बाजार समिती : मालेगाव
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 22 (क्विंटल)
जात : काट्या
कमीत कमी दर : 5800
जास्तीत जास्त दर : 8151
सर्वसाधारण दर : 6100

 

बाजार समिती : वाशीम
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 2400 (क्विंटल)
जात : चाफा
कमीत कमी दर : 5750
जास्तीत जास्त दर : 6400
सर्वसाधारण दर : 6000

 

बाजार समिती : चिखली
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 228 (क्विंटल)
जात : चाफा
कमीत कमी दर : 5351
जास्तीत जास्त दर : 6021
सर्वसाधारण दर : 5686

 

बाजार समिती : अकोला
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 35 (क्विंटल)
जात : चाफा
कमीत कमी दर : 7500
जास्तीत जास्त दर : 8000
सर्वसाधारण दर : 7750

 

बाजार समिती : राजुरा
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 25 (क्विंटल)
जात : —
कमीत कमी दर : 5755
जास्तीत जास्त दर : 5900
सर्वसाधारण दर : 5825

बाजार समिती : कारंजा
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 1450 (क्विंटल)
जात : —
कमीत कमी दर : 5355
जास्तीत जास्त दर : 6130
सर्वसाधारण दर : 5935

बाजार समिती : उदगीर
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 735 (क्विंटल)
जात : —
कमीत कमी दर : 5800
जास्तीत जास्त दर : 6300
सर्वसाधारण दर : 6050

बाजार समिती : चाळीसगाव
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 40 (क्विंटल)
जात : —
कमीत कमी दर : 5400
जास्तीत जास्त दर : 5700
सर्वसाधारण दर : 5665

बाजार समिती : माजलगाव
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 117 (क्विंटल)
जात : —
कमीत कमी दर : 4500
जास्तीत जास्त दर : 6000
सर्वसाधारण दर : 5950

बाजार समिती : पुणे
दि. 15/मे/2024/बुधवार
शेतमाल : हरभरा
आवक : 42 (क्विंटल)
जात : —
कमीत कमी दर : 6600
जास्तीत जास्त दर : 7500
सर्वसाधारण दर : 7050

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Visit mazhashetkari

Scroll to Top