Soyabeen price todye आजचे सोयाबीन बाजारभाव 07/09/2023 सध्या सोयाबीनला काय बाजारभाव मिळतोय

आजचे सोयाबीन बाजारभाव
आजचे सोयाबीन बाजारभाव

Soyabeen price todye आजचे सोयाबीन बाजारभाव 07/09/2023 सध्या सोयाबीनला काय बाजारभाव मिळतोय

 

1)बाजार समिती – जळगाव
आवक – 85 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4750
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4900

 

 

2)बाजार समिती – पुसद
आवक – 300 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 455
जास्तीत जास्त दर – 4870
सर्वसाधारण दर – 4755

 

3)बाजार समिती – कारंजा
आवक – 1500 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4610
जास्तीत जास्त दर – 4980
सर्वसाधारण दर – 4850

 

4)बाजार समिती – तुळजापूर
आवक – 50 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4900
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4900

 

5)बाजार समिती – मोर्शी
आवक – 300 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4700

 

6)बाजार समिती – राहता
आवक – 1 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4850
जास्तीत जास्त दर – 4850
सर्वसाधारण दर – 4850

 

7)बाजार समिती – सोलापूर
आवक – 38 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4895
जास्तीत जास्त दर – 4900
सर्वसाधारण दर – 4900

 

8)बाजार समिती – नागपूर
आवक – 209 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4672
जास्तीत जास्त दर – 4825
सर्वसाधारण दर – 4787

 

9)बाजार समिती – हिंगोली
आवक – 100 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4805
सर्वसाधारण दर – 4702

 

10)बाजार समिती – मेहकर
आवक – 90 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4885
सर्वसाधारण दर – 4700

 

11)बाजार समिती – अकोला
आवक – 772 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4000
जास्तीत जास्त दर – 4965
सर्वसाधारण दर – 4735

 

12)बाजार समिती – यवतमाळ
आवक – 98 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4740
जास्तीत जास्त दर – 4855
सर्वसाधारण दर – 4797

 

13)बाजार समिती – मालेगाव
आवक – 1 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4940
जास्तीत जास्त दर – 4940
सर्वसाधारण दर – 4940

 

14)बाजार समिती – हिंगोली – खानेगाव नाका
आवक – 125 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4700
जास्तीत जास्त दर – 4800
सर्वसाधारण दर – 4750

 

15)बाजार समिती – मुर्तीजापुर
आवक – 290 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4620
जास्तीत जास्त दर – 4855
सर्वसाधारण दर – 4785

 

16)बाजार समिती – मलकापूर
आवक – 83 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4200
जास्तीत जास्त दर – 4880
सर्वसाधारण दर – 4740

 

17)बाजार समिती – दिग्रस
आवक – 35 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4600
जास्तीत जास्त दर – 4850
सर्वसाधारण दर – 4750

 

18)बाजार समिती – परतूर
आवक – 10 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4480
जास्तीत जास्त दर – 4831
सर्वसाधारण दर – 4821

 

19)बाजार समिती – औसा
आवक – 336 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 4875
जास्तीत जास्त दर – 5056
सर्वसाधारण दर – 5019

 

20)बाजार समिती – नेर परसोपंत
आवक – 221 (क्विंटल)07/09/2023
कमीत कमी दर – 3925
जास्तीत जास्त दर – 4895
सर्वसाधारण दर – 4712

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा