आजचे कापूस बाजारभाव cotton bajarbhav today

आजचे कापूस बाजारभाव cotton bajarbhav today 21/02/2023

कापूस बाजारभाव

 बाजारसमीती – किनवट
आवक – 78 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7400
जास्तीत जास्त – 7600
सर्वसाधारण – 7500

 

बाजारसमीती – राळेगण
आवक – 3090 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8055
सर्वसाधारण – 7950

 

बाजारसमीती – भद्रावती
आवक – 201 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7800
जास्तीत जास्त – 8070
सर्वसाधारण – 7935

 

 

बाजारसमीती – हिंगना
आवक – 27 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7750
जास्तीत जास्त – 7925
सर्वसाधारण – 7925

 

बाजारसमीती – पारशिवनी
आवक – 1400 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7850
जास्तीत जास्त – 7950
सर्वसाधारण – 7900

 

बाजारसमीती – आकोला
आवक – 32 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8080
सर्वसाधारण – 7990

 

बाजारसमीती – आकोला बोरगावमंजू
आवक – 98 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 8100
जास्तीत जास्त – 8400
सर्वसाधारण – 8250

 

बाजारसमीती – उमरेड
आवक – 719 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 8000
सर्वसाधारण – 7900

 

बाजारसमीती – देऊळगाव राजा
आवक – 1500 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7700
जास्तीत जास्त – 7970
सर्वसाधारण – 7850

 

बाजारसमीती – वरोरा
आवक – 600 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7300
जास्तीत जास्त – 8020
सर्वसाधारण – 7800

 

बाजारसमीती – वरोरा माढेली
आवक – 1225 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7300
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण – 7850

 

बाजारसमीती – वरोरा खांबाडा
आवक – 585 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7900
जास्तीत जास्त – 8100
सर्वसाधारण – 8000

 

बाजारसमीती – काटोल
आवक – 89 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7500
जास्तीत जास्त – 7900
सर्वसाधारण – 7800

 

बाजारसमीती – सिंदी
आवक – 42 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7250
जास्तीत जास्त – 8150
सर्वसाधारण – 7850

बाजारसमीती – सिंदी सेलू
आवक – 2600 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 8100
जास्तीत जास्त – 8220
सर्वसाधारण – 8200

 

बाजारसमीती – हिंगणघाट
आवक – 8023 (क्विंटल) 21/02/2023
कामीत कमी – 7600
जास्तीत जास्त – 8240
सर्वसाधारण – 8005

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा