पहा सध्या सोयाबीनला काय भाव मिळतोय…आजचे सोयाबीन बाजारभाव 13/02/2023

 पहा सध्या सोयाबीनला काय भाव मिळतोय…आजचे सोयाबीन बाजारभाव 13/02/2023

बाजारसमीती – सावनेर
आवक – 5 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4940
जास्तीत जास्त – 4940
सर्वसाधारण -4940

बाजारसमीती – शेवगाव
आवक -7 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5000
सर्वसाधारण -5000

बाजारसमीती – हिंगोली – खानेगाव नाका
आवक – 320 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4800
जास्तीत जास्त – 5200
सर्वसाधारण -5000

कापूस भाव येथे पहा

बाजारसमीती – वणी
आवक – 380 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5005
जास्तीत जास्त – 5280
सर्वसाधारण -5100

बाजारसमीती – कळमनुरी
आवक – 40 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5000
सर्वसाधारण -5000

बाजारसमीती – भोकर
आवक -169 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4950
जास्तीत जास्त – 5153
सर्वसाधारण -5051

बाजारसमीती – हिंगणघाट
आवक -3845 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 5345
सर्वसाधारण -4915

बाजारसमीती – बीड
आवक -202 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4900
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण -5207

 पहा सध्या सोयाबीनला काय भाव मिळतोय…आजचे सोयाबीन बाजारभाव 13/02/2023

बाजारसमीती – यवतमाळ
आवक -697 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5285
सर्वसाधारण -5142

बाजारसमीती – मालेगाव
आवक – 84 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4291
जास्तीत जास्त – 5380
सर्वसाधारण -5320

पहा सध्या कापसाला काय भाव मिळतोय…आजचे कापूस बाजारभाव 13/02/2023

बाजारसमीती – जळकोट
आवक -204 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4950
जास्तीत जास्त – 5225
सर्वसाधारण -5151

बाजारसमीती – अकोला
आवक – 3258 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4500
जास्तीत जास्त – 5285
सर्वसाधारण -5000

बाजारसमीती – हिंगोली
आवक -800 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4935
जास्तीत जास्त – 5341
सर्वसाधारण -5138

बाजारसमीती – कोपरगाव
आवक -159 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4501
जास्तीत जास्त – 5286
सर्वसाधारण -5225

बाजारसमीती – अमरावती
आवक -4845 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त – 5232
सर्वसाधारण -5166

बाजारसमीती – नागपूर
आवक – 802 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4600
जास्तीत जास्त – 5270
सर्वसाधारण -5103

बाजारसमीती – पिंपळगाव ( ब ) – पालखेड
आवक -162 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5200
जास्तीत जास्त – 5526
सर्वसाधारण -5450

बाजारसमीती – सोलापूर
आवक -100 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5100
जास्तीत जास्त – 5355
सर्वसाधारण -5190

बाजारसमीती – तुळजापूर
आवक – 75 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5000
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण -5200

बाजारसमीती – राहता
आवक – 31 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 4700
जास्तीत जास्त – 5276
सर्वसाधारण -5150

बाजारसमीती – पाचोरा
आवक – 70 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5180
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण -5200

बाजारसमीती – कारंजा
आवक – 4000 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5050
जास्तीत जास्त – 5400
सर्वसाधारण -5275

बाजारसमीती – जळगाव
आवक -46 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5081
जास्तीत जास्त – 5100
सर्वसाधारण -5081

बाजारसमीती – शहादा
आवक – 66 (क्विंटल) 13/02/2023
कमीत कमी – 5274
जास्तीत जास्त – 5300
सर्वसाधारण -5277

पहा सध्या कापसाला काय भाव मिळतोय…आजचे कापूस बाजारभाव 13/02/2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

whatsapp group जॉइन करा